واکاوی ترجمۀ پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

"آنتوان برمن" مترجم، نظریه­پرداز، فیلسوف و تاریخ­نگار علم ترجمه است که تحت تأثیر فلسفه، نگاهی نو به مطالعات ترجمه داشت. "برمن" در جایگاه مترجم و نظریه­پرداز، توجه ویژه­ای به متن اصلی دارد و به وفاداری مترجم در ترجمه معتقد است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی از نوع انتقادی سامان یافته است ترجمۀ عباس پورعبادی از حکمت­های رضوی را بر اساس هفت مؤلفه از عوامل تحریف متن آنتوان برمن شامل عقلایی­سازی، شفاف­سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب­آهنگ متن، نقد و بررسی کرده است. برآیند پژوهش نشان می­دهد که در بین هفت مؤلفۀ یادشده، اطناب کلام از پربسامدترین عوامل تحریف متن در ترجمۀ پورعبادی است و این مؤلفه در شفاف­سازی نیز تأثیر گذاشته و در مواردی شاهد افزایش مؤلفۀ شفاف­سازی در ترجمۀ او هستیم. از جهت انتقال ساختار و محتوا  نیز در مجموع، ترجمه­ای وفادار به متن اصلی ارائه کرده و در سه حوزۀ غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب­آهنگ متن، کمترین انحراف را از متن اصلی  داشته است.

کلیدواژه‌ها