برهان‌های اثبات وجود خدا در مناظره‌های امام رضا(ع) در مرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد، فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اعتقاد به وجود خداوند، عمومی‌ترین سؤال ذهن بشر و اساسی‌ترین رکن اعتقاد دینی است. در منابع اسلامی، دلایل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و فلاسفه نیز برهان‌های مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند.
امام رضا(ع) در مناظره‌های مختلف خود با عمران صابی، جاثلیق، سلیمان مروزی و مرد زندیق در مرو، دلایلی برای وجود خداوند برشمردند. این مقاله با تحلیل فرمایش‌های امام(ع) در آن مناظره‌ها، به‌دنبال اشاره‌های احتمالی ایشان به برهان‌های اثبات وجود خداوند است. براساس نتایج بررسی حاضر، برهان‌های حدوث، حرکت، نظم، امکان و وجوب و صدیقین از برهان‌های مورد اشارة امام(ع) بودند. حتی بعضی از عبارت‌های مورد استفادة ایشان طوری بیان شده‌اند که به اعتبار گوناگون، ناظر بر برهان‌های مختلف است. 

کلیدواژه‌ها