آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز بخش علوم قرآن و فقه

چکیده

اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی‌های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه‌های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن جا  که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی اسلامی از جمله سبک دوستی اسلامی را نشانه گرفته ، بیان آیین دوست یابی اسلامی در حفظ سبک دوستی مد نظر اسلام مفید است.
     بیان سبک برخورد با برادر مؤمن و حقوق وی و نیز تشویق به گرفتن برادر (دوست) برای خدا ، ایمان و باور دینی نشانگر اهمیت ایمان در سبک دوستی اسلامی می باشد.
   این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده درباره این که در سخنان امام رضا(ع) به چه شاخص‌های دوستی اشاره شده پرداخته است تا به ترویج سبک آیین دوست یابی اسلامی کمک کند. 

کلیدواژه‌ها