الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب‌های مختلفی قرار می‌گیرد که برخی از این انتخاب‌ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه‌ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت‌هایی است که نوشتار حاضر می‌کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می‌شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
قرآن کریم
‏-ابن بابویه قمی، محمد بن علی (1373)، عیون اخبار الرضا(ع)، ج2، ترجمه علی اکبر غفاری، ‏قم: نشر صدوق.
‏---------------------- (‏1409ق)، من لایحضره الفقیه، ج5، تهران: نشر ‏صدوق.
---------------------- (1403ق)، معانی الأخبار، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم.
-ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب،ج5، بیروت: دار الفکر.
-احسایی، ابن ابی جمهور (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه. قم: دار سیدالشهدا.
‏-جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410ق)، الصحاح، ج3،  بیروت: دار العلم للملایین.
-حائری کرمانی، حسین ( 1363)، درر الکلام. مشهد: انتشارات سازمان چاپ.
‏-حر عاملی، محمد حسن (‏1409ق)، وسائل الشیعه، ج15، ج17، ج20 و ج21، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام.
‏-حرانی، ابو محمد حسن بن علی (1418ق)، تحف العقول. قم: اسلامی.
-خمینى، سید روح اللّه موسوى (1412ق)، تحریر الوسیله. قم: مؤسسه ‏مطبوعات دار العلم.
‏-ری شهری، محمد محمدی (1419ق)، میزان الحکمه، ج10، بیروت: دارالحدیث.
------------------- (1387)، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث. قم: دار الحدیث.
-------------------- (1390)، سیره پیامبر خاتم(ص). قم: دار الحدیث.
شفیعى سروستانى، ابراهیم و دیگران (1376)، قانون دیات و مقتضیات زمان. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک دفتر ریاست جمهورى.
شهید ثانى، زین الدین بن على عاملی (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
طباطبایى یزدى، سید محمد کاظم (‏1409ق)، العروه الوثقى. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
‏‏طبرسی، حسن بن فضل (1365)، مکارم الاخلاق، ج1، تهران: انتشارات ‏فراهانی.
طوسى، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، ج7، تهران: دار الکتب الإسلامیه.
‏عطاردی قوچانی، عزیز الله (1373)، مسند الامام الرضا علیه السلام، ج1، ج2،  مشهد: آستان قدس ‏رضوی.
 علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1410ق)، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم.
‏فیض کاشانى، محمد محسن (1406ق)، الوافی، ج20، اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین(ع).
‏کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، ج2، ج5، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
‏مجلسی، سید محمد باقر (1385ق)، بحار الانوار، ج91،ج100،ج103 تهران: انتشارات مکتبه الاسلامیه.
 محقق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
‏مکارم شیرازى، ناصر (1424ق)، کتاب النکاح. قم: انتشارات مدرسه امام على(ع).
‏محدث نورى، میرزاحسین (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه ‏آل البیت(ع).
‏منسوب به امام رضا(ع) (1406ق)، صحیفه الرضا‌(ع). مصحح محمد مهدى نجف‌، مشهد: کنگره جهانى امام رضا(ع).
‏------------------- (1406ق)، فقه الرضا(ع). مشهد: ‏مؤسسه آل البیت(ع).
نراقی، محمد مهدی (1422ق)، جامع السعادات. بیروت: نشر اعلمی.
نجفى، محمدحسن (1404ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.