بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچراغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

شیراز یکی از شهرهای مهم مذهبی ایران است و این اهمیت به دلیل وجود مقبره شاهچراغ احمد بن موسی(ع) برادر امام رضا(ع) است. این مقبره از لحاظ معماری چند قرن سابقه دارد. طی دو قرن اخیر چند بار گنبد شاهچراغ آسیب دید که مرمت و بازسازی شد و اکنون به یکی از مهم ترین مجموعه‌های زیارتی شیعیان تبدیل شده است. مرمت گنبد و بارگاه شاهچراغ به شکل کنونی آن در دوره پهلوی و با همکاری آستان قدس انجام گرفت؛ موضوعی که تاکنون در پژوهش‌ها هنر و معماری به آن توجه نشده است. اسناد و مدارک موجود ابعاد بیشتری از چگونگی شروع همکاری آستان قدس در دوره نیابت تولیت فخرالدین شادمان، سید جلال الدین تهرانی، محمد مهران، امیر عزیزی، باتمانقلیچ و پیرنیا طی سال‌های 1337 تا 1348هجری شمسی نشان می‌دهند که در تحقیقات و پژوهش‌های فارس شناسی به کلی نادیده گرفته شده‌اند.
در این مقاله با تکیه بر اسناد منتشر نشده آستان قدس  و روزنامه‌های چاپ مشهد و شیراز در آن دوره، علل و چگونگی همکاری آستان قدس در تعمیرات و بازسازی گنبد شاهچراغ، سیاست‌ها و فعالیت‌های هرکدام از نایب التولیه‌ها، هزینه‌های صرف شده در تعمیرات، تاثیرات هنری و معماری مشهد و اصفهان بر گنبد و مجموعه شاهچراغ بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


-اسناد مرکز اسناد آستان قدس، 236/92158 و 26/69161 و 17-18/69161 و 164/69161 و 160/69161 و 9/91614 و6-5/91614 و 3/91614 و 4/91614 و23/69161 و 5-8/69161 و 17-18/69161 و 17-18/69161 و 74/92158 و 39/9215 و 139/92158 و 5-8/69161 و 6/92158 و 140/92159 و 3/69161 و 39/92158 و 7/69460 و 39/92158 و 137/92159 و 155/92159 و 154/92159 و 147/92159 و 2/69456 و 2/77027 و 144/92159 و 72/92159 و 52/92159، 42/92159.
-پارسایی، مهدی،(1388). «آستان مقدس شاهچراغ کانون احیای هنرهای فارس»، مجله گلستان هنر، شماره 16، تابستان،صص 86-93.
-پیرنیا، باقر،(1382). گذر عمر، خاطرات سیاسی باقر پیرنیا، استاندار استان های فارس، خراسان و نایب التولیه، تهران:کویر.
-روزنامه آفتاب شرق، شماره 103و 109 و 139 سال سی و هفتم و شماره 6034 و 6752 و7971 .
-روزنامه استخر، شماره 1881.
-روزنامه خراسان، شماره 2711 و 3420 و3431 و 3437 و 3501 و 3734 و 4846 و5765 و 3515 و 3515 و 3521.
-روزنامه هیرمند، شماره 4، سال اول.
-سامی، علی،(1347). شیراز، بی­جا: موسوی.
-مصطفوی، محمد تقی،(1382). اقلیم پارس، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
-نشریه نامه آستان قدس، شماره 5.