تبیین و تحلیل الگوی ارتباطی اِن اِل پی در سیره تربیتی امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیاردانشگاه امام صادق (علیه السلام)، پردیس خواهران، تهران.

چکیده

اِن اِل پی «NLP» دیدگاهی است که با ایجاد الگو، دانش ضمنی ارتباطات را به عمل یا همان رفتار می‌کشاند. این الگوی ارتباطی با مدیریت ذهن و ارائه تکنیک‌های کاربردی و عملی، انسان‌ها را به سوی برقراری ارتباط مؤثر هدایت می‌کند؛ زیرا یکی از اهداف و کارکردهای ارتباطات در زندگی، تأثیرگذاری بر مخاطب است و این مسئله بدون شناخت و تعلیم تکنیک‌های ارتباطی امکان‌پذیر نیست. این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی و با هدف دست‌یابی به الگوی ارتباطی امام رضا (ع) در زمینة اِن اِل پی نگاشته شده است و این فرضیه را می‌آزماید که سیرة تربیتی امام رضا (ع) در عرصة اِن اِل پی از توان الگویی زیادی برخوردار است. حاصل آنکه الگوی ارتباطی صحیح، از مهّم‌ترین شیوه‌ و دغدغه‌های تربیتی امام رضا (ع) بوده است که با تبیین مؤلفه‌های آن در قالب ارتباط با خود، ارتباط با دیگران، اصلاح تصویر ذهنی و تداوم اثر می‌توان رفتارها، باورها و نگرش‌ها را در حوزة ارتباطات تغییر داد و به تعاملات، رنگ الهی همراه با آرامش و موفقیت بخشید که نه‌تنها کلید طلایی موفقیت در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی است، بلکه باعث عزت نفس، مثبت‌اندیشی، شکوفایی استعداد و در نهایت احساس رضایت از زندگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


ـ قرآن کریم.
ـ آذربایجانی، مسعود؛ کاویانی، محمد؛ سالاری فر، محمد رضا؛ تبیک، محمد تقی؛ موسوی اصل، سید مهدی؛ خدا پناهی، محمد کریم؛ غروی، سید محمد؛ عباسی، اکبر. (۱۳۸۲). روا‌‌‌نشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت.
ـ ابن‌بابویه، محمد بن علی. (۱۴۰۲ق). مصادقه الاخوان. محقق: سید علی الخراسانی الکاظمی. الکاظمیه: مکتبه الزمان العامه.
ـ  ــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۷۸). عیون اخبار الرضا g. تحقیق: سید مهدی حسینی لاجوردی، ج1و2. تهران: انتشارات جهان.
ـ  ــــــــــــــــــــــــ. (۱۳۷۶). الامالی. چاپ ششم. تهران: کتابچی.
ـ  ابن منظور، محمدبن مکرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب. چاپ سوم. بیروت: دار صادر.
ـ ابوالقاسمی، شهنام. (۱۳۸۹). «تأثیرشعائر دینی بر بهداشت روانی جوانان». اسلام و پژوهشهای تربیتی. سال دوم. شماره اول. صص:47- 69.
ـ اسلامی، عبدالله. (۱۳۸۷). تعریف مثبت اندیشی. تهران: دلتای مثبت.
ـ اکونور، ژوزف و سیمور، جان. (۱۳۷۵). روانشناسی جدید شخصیّت موفق. ترجمه: مهدی قراچه داغی. تهران: البرز.
ـ امین زاده، محمد رضا. (۱۳۷۶). اخلاق کارگزاران. چاپ دوم. قم: انتشارات در راه حق.
ـ اونسون، بادن. (۱۳۸۵). مهارتهای مذاکره. ترجمه محمد ابراهیم گوهریان. تهران: امبیر کبیر.
ـ برکو، ری ام، آندرو دی، ولوین، ولوین دارلین آر. (۱۳۸۶). مدیریت ارتباطات. ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ـ برن، گیلیان. (۱۳۸۷). برنامهریزی عصبی کلامی. ترجمه: علی دنیا دیده. تهران: اندیشه آریا.
ـ بولتون، رابرت. (۱۳۸۸). روانشناسی روابط انسانی. ترجمه: حمید رضا سهرابی. چاپ پنجم. تهران: انتشارات رشد.
ـ پاینده، ابوالقاسم. (۱۳۸۲). نهج الفصاحه. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دنیای دانش.
ـ پیل، وینسنت نورمن. (۱۳۸۸). نتایج شگفت انگیز تفکر مثبت. ترجمه امیر بهنام. تهران: نسل نواندیش.
ـ جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۸۵). ادب فنای مقربان. قم: اسراء.
ـ  ـــــــــــــــــــــ(۱۳۸۲). قرآن حکیم از منظر امام رضا g. ترجمه زینب کربلائی. چاپ دوم. قم: انتشارات اسراء.
ـ جواهری، یدالله. (۱۳97). «متامدل در برنامه‌ریزی عصبی- زبانی (اِن اِل پی): شیوه‌ای برای تحلیل سریع گفتمان در مذاکره، مناظره و مشاوره». پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کردستان.
ـ حائری تهرانی، مهدی. (۱۳۷۸). شخصّیت انسان از منظر قرآن و عترت. قم: انتشارات بنیاد فرهنگی امام مهدی f.
ـ حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه. محقق: سید محمد رضا الحسینی الجلالی. قم: مؤسسه آل البیت b.
ـ حق‌شناس، علی محمد؛ ساعی، حسین؛ انتخابی، نرگس. (۱۳۸۱). فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی. چاپ سوم. تهران: نشر فرهنگ معاصر.
ـ خالقی ثمرین، عادل؛ شیخ پور محمد، محمود. (۱۳۸۷). شیوههای ارتباط مؤثر با فرزندان، مخاطبین و مراجعین. تهران: تندیس علم.
ـ دهخدا، علی اکبر. (۱۳۴۱). لغتنامه دهخدا. تهران: چاپ سیروس.
ـ دیلمی، حسن بن ابی الحسن. (۱۴۱۲ق). ارشادالقلوب. قم: رضی.
ـ دیمیک، سالی. (۱۳۸۴). ارتباط موفقیّت آمیز با NLP. ترجمه: علی اسماعیلی. تهران: شباهنگ.
ـ دیوائی، فریده. (۱۳۹۰). «بررسی ادبی گفتمان در قرآن کریم». پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی اهواز.
ـ ردی، رومیلا و برتون، کیت. (۱۳۹۳). برنامهریزی عصبی کلامی NLP. ترجمه: فرشید قهرمانی. تهران: انتشارات آوند دانش.
ـ رضایی، ایرج. (۱۳۹۳). «نقش رفتارهای غیرکلامی در ارتباطات انسانی از منظر آیات و روایات». مجله بصیرت و تربیت اسلامی. دوره 11. شماره 31. صص:47-72.
ـ رضائیان، علی. (۱۳۷۱). «برنامه‌ریزی ارتباطات با خود و دیگران». مجله دانش مدیریت. ش19.صص:67- 75.
ـ رفیع، مسعود. (۱۳96). «بررسی کاربردهای مدل ارتباطی اِن اِل پی در جهت تقویت نگرش مذهبی». پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده صدا و سیمای قم.
ـ  ــــــــــــ. (۱۳96). «الگوی ارتباطی قرآنی با توجه به گزاره‌های الگوی ارتباطی «ان.ال.پی»» . مجله معرفت. سال 26. شماره 238. صص: 61-69.
ـ  ریچموند، ویر جینیایی. (۱۳۸۷). رفتار غیرکلامی در روابط میانفردی. ترجمه: فاطمه سادات موسوی وژیلا عبدالله پور. تهران: دانژه.
ـ ساغروانیان، جلیل. (۱۳۶۹). فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی موضوعی- توصیفی. مشهد: انتشارات نما.
ـ صحیفه الر ضا g. (۱۴۰۶ق). محقق/ مصحح: محمد مهدی نجف. مشهد: کنگره جهانی امام رضا g.
ـ طباطبایی، محمد حسین. (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ طبرسی، رضی الدین ابونصر الحسن بن الفضل. (۱۳۹۲ق). مکارم الاخلاق. تعلیق: محمد حسین اعلمی. چاپ ششم. بیروت: منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
ـ عطاردی قوچانی، عزیزالله. (۱۳۸۸). اخبار و آثار امام رضا g. مشهد: انتشارات عطارد.
ـ  ـــــــــــــــــــــــــــ. (۱۴۰۴ق). مسند الامام الرضا g. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 ـ فتحعلی خانی، محمد. (۱۳۸۶). آموزههای بنیادین علم اخلاق. تهران: انتشارات باشگاه اندیشه.
ـ فرهنگی، علی اکبر. (۱۳۸۷). ارتباطات انسانی1. چاپ چهاردهم. تهران: رسا.
ـ  ــــــــــــــــــ. (۱۳۸۶). ارتباطات انسانی۲. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
ـ  ــــــــــــــــــ. (۱۳۷۵). ارتباطات غیرکلامی، هنر استفاده از حرکات و آواها. میبد: دانشگاه آزاد اسلامی.
ـ فعّالی، محمد تقی. (۱۳۹۴). سبک زندگی رضوی (1)- روابط میان فردی. مشهد: انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا g.
ـ الفقه الرضا g. (۱۴۰۶ق). محقق: مؤسسه آل البیت. مشهد: کنگرۀ جهانی امام رضا g.
ـ قزوینی، سید محمد حسینی. (۱۳۸۷). موسوعه الامام الرضا g. قم: ولی عصر f للدراسات الاسلامیه.
ـ قضاعی، محمد بن سلامه. (۱۳۹۳). شهاب الاخبار. ترجمه: حمید فرخیان. بی‌نا: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.
ـ قلی زاده، احمد. (۱۳۷۹). واژهشناسی اصطلاحات اصول فقه. تهران: بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نور الاصفیاء.
ـ کریس، کول. (۱۳۸۳). موفقیّت در ارتباط. ترجمه: وجیهه ابراهیمی. اصفهان: طرح جامع پارسیان.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). الکافی (ط- اسلامیه). محقق/ مصحح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ـ  ــــــــــــــــــــــــ.  (۱۴۲۶ق). فروع الکافی. بیروت: للمطبوعات.
ـ گابور، دون. (۱۳۸۹). مهارتهای گفتگو. ترجمه: مهدی قراچه داغی. چاپ هفتم. تهران: پیک بهار.
ـ  ــــــــــ. (۱۳۷۰). روانشناسی دوستی. ترجمه: محمد علی فرجاد. تهران: الهام.
ـ گرانپایه، بهروز. (۱۳۷۷). فرهنگ و جامعه. تهران: انتشارات شریف.
ـ گیل، دیوید؛ آدمز، بریجت. (۱۳۸۴). الفبای ارتباطات. ترجمه: رامین، کریمیان و دیگران. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ مجلسی، محمد باقر. (۱۴۰۳ق). بحار الانوار. چاپ دوم. بیروت: دارأحیاء التراث العربی.
ـ محدثی، جواد. (۱۳۹۰). اخلاق معاشرت. چاپ سی و یکم. قم: انتشارات بوستان کتاب.
ـ محسنی، منوچهر. (۱۳۸۳). مقدمات جامعهشناسی. چاپ بیستم. تهران: دوران.
ـ محسنیان راد، مهدی. (۱۳۶۹). ارتباطشناسی. تهران: انتشارات سروش.
ـ محمدی اشتهاردی، محمد. (۱۳۸۶). سوگنامه آل محمد. چاپ بیست و دوم. قم: انتشارات ناصر.
ـ مرادی، نفیسه. (۱۳۹۲). «مدل لباس و آرایش در سبک زندگی اسلامی». مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. بوشهر: مؤسسه سفیران فرهنگی مبین.
ـ مصطفوی، حسن. (۱۳۶۸). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ مطهری، مرتضی. (۱۳۸۸). مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا.
ـ معتمدنژاد، کاظم. (۱۳۷۱). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 ـ معدلی، کوروش. (۱۳۹۳). اِن. اِل. پی عملی. تهران: مؤسسه انتشاراتی مرز فکر.
ـ معین، محمد. (۱۳۸۸). فرهنگ فارسی معین. چاپ بیست و پنجم. تهران: امیر کبیر.
ـ مقدس‌نیا، محمد؛ محمدی، محمد مهدی. (۱۳۸۷). آداب معاشرت. چاپ پنجم. قم: انتشارات زمزم هدایت.
ـ مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (۱۳۶۳). تفسیر نمونه. قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه قم.
ـ نوری، حسین بن محمد تقی. (۱۴۰۸ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: آل البیت (ع).
 
منابع لاتین
- Carlsson, u, Tayie, Samy; Jacquinot-Delaunay, Genevieve & Tornero, Jose Mannuel Perez (Eds). (2008), Empowerment through Education: An Intercultural Dialogue, Sweden: Goteborg University.
- Bandler, R. & Grindler, J. (1975). The structure of magic I. Palo Alto, CA: Science and Books, Transhated by Amirinia, M. in Behavioral Emotion and Body Language book to Persian, publisher: Arasteh.
-Heyes, C M (2010), Where di mirror neurons com from? Neuroscience and behavioral reviews.