واکاویِ کارکردهای آیینِ پیاده‌رویِ پایان ماه صفر به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری؛ پسادکترای اسطوره‌شناسی

چکیده

همه‌ساله تعداد قابل توجّهی از شیعیان، در روزهای پایانی ماه صفر، به ویژه از حدود سالروز درگذشت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام‌حسن (ع)، 28 صفر تا روز شهادت امام رضا (ع)، 30 صفر، با پای پیاده به سوی مشهدالرضا مشرف می‌شوند. این آیین که از سویی پایان‌بخش عزاداری‌های محرم و از دیگر سو بزرگداشت پیامبر اسلام (ص) و امام حسن (ع) و امام رضا (ع) است، تبدیل به یک آیین شده که می‌توان آن را با تکیه بر آرای میرچا الیاده، پدیدارشناس دینی، بررسی کرد. در پژوهش پیش رو با روش تحلیلی ـ توصیفی و با اتکا به دیدگاه‌های میرچا الیاده این آیین را واکاوی می‌کنیم. پژوهش انجام شده نشان از آن دارد که این آیین، تمام ویژگی‌های یک آیین نمادین و روایت‌مندِ تشرف را دارد و با انسجامِ ویژۀ خود ذهنیت شرکت‌کنندگان را برای گذار از زمانِ خطی به زمانِ قدسی فراهم می‌سازد و از سویی مقدمه‌ای نظام‌مند برای ورود به فضای قدسی حرم امام رضا (ع) است. در حقیقت این آیین، به مثابۀ دریچه‌ای برای ورود آیین‌ورزان به زمان و مکان قدسی است. افزون بر این، آیین یاد شده کارکردهایی چندگانه چون رهایی از اضطراب، اعتلای شخصیت اجتماعی و تقویت هویت دینی آیین‌ورزان دارد.

کلیدواژه‌ها


ـ الیاده، میرچا. (1394). رساله در تاریخ ادیان. ترجمۀ جلال ستاری. چاپ پنجم. تهران: سروش.
ـ  ــــــــــــ. (1392). چشماندازهای اسطوره. ترجمۀ جلال ستاری. چاپ سوم. تهران: توس.
ـ  ــــــــــــ. (1396). هزارتوی آزمونهای دشوار. ترجمۀ آرمان صالحی. تهران: پارسه.
ـ  ــــــــــــ. (1395). آیینها و نمادهای تشرف. ترجمۀ محمّدکاظم مهاجری. تهران: پارسه.
ـ بولن، شینودا. (1396). نمادهای اسطورهای روانشناسی مردان. ترجمۀ مینو پرنیانی و پرتو پارسی. چاپ ششم. تهران: آشیان.
ـ حر عاملی، محمد بن حسن. (1372). وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة. جلد11. قم: مؤسسة آل البیت b لإحیاء التراث.
ـ سقایی، مهدی؛ نودهی، فرامرز؛ جوانبخت قهفرخی، زهره؛ طباطبایی، سید محمدباقر. (1392). «متن فضایی زیارت امام رضا g». مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران. شمارۀ 6(3-4). صص: 87-108.
ـ ابن‌ بابویه، محمّد بن علی. (1373). عیون اخبار الرضا g. 2جلد. ترجمۀ حمیدرضا مستفید. تهران: صدوق.
ـ شیرمحمدی، یزدان؛ بهمنی، اکبر؛ مستان‌راد، مژگان. (1400). «نقش زیارت حرم امام رضا g در کیفیت زندگی». فصلنامه فرهنگ رضوی. شمارۀ 9(35). صص: 91-122.
ـ طالب پور، اکبر؛ ایازی، سیدعلی نقی. (1397). «تأثیر زیارت مشهدالرضا g بر کاهش بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه آیت ‎الله العظمی بروجردی)». فصلنامه فرهنگ رضوی. شمارۀ 6(23). صص: 43-72.
ـ طالبی، ابوتراب؛ براق علی‌پور، الهه. (1394). «گونه‌شناسی زیارت و دینداری زائران معنا کاوی کنش زیارت زائران امام رضا (ع)». فصلنامۀ علوم اجتماعی. شمارۀ 22(69). صص:75-106.
ـ فیاض، ابراهیم؛ غربی، موسی الرضا؛ رازقی، رمضانعلی. (1398). «آیین‎های روایی؛ گستره‌ای از عواطف تا هنجارهای اجتماعی: بررسی ابیات و اشعار آیینی با محوریت امام رضا (ع) در ششتمد سبزوار». فصلنامه فرهنگ رضوی. شمارۀ 7(25). صص 59-91.
ـ مجلسی، محمّدباقر. (1386). تحفة الزائر. قم: مؤسسۀ پیام امام هادی g.
ـ ورشوی، سمیه؛ بهروان، حسین؛ اورعی، صدیق. (1397). «تجربۀ پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانۀ معنوی ـ دنیوی در تجربۀ سفر پیادۀ زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا g». راهبرد فرهنگ. شمارۀ چهل و یکم. صص: 133-162.