ارزشیابی کتاب های کودک تولید شده در معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی از نگاه کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این بررسی پنج کتاب از بین کتاب‌ها و تولیدات معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی بررسی شد. در ارزش‌یابی کتاب‌های کودک سه هدف دنبال شد که عبارت است از ارزش‌یابی کتاب‌های مورد بررسی در زمینه «محتوا، ساخت و پرداخت و تصاویر» از نگاه کودک. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کودکان 6 تا 11 ساله ساکن در شهر مشهد است که پاییز 1398 به حرم مطهر رضوی وارد شدند. حجم نمونه 63 کودک بود که با روش هدفمند انتخاب شدند. رویکرد تحقیق ارزش‌یابانه و روش مورد بررسی تحلیل مضمون با ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته است. نتایج نشان داد که کتاب «من؛ شال سبز؛ بابا» بیشترین جذابیت را برای کودکان در ابعاد مختلف به همراه داشته است. به عبارت دیگر بهترین ارزش‌یابی از سوی کودکان به این کتاب تعلق دارد. پس از آن کتاب «ابرک و دختر دانا» به واسطه ساخت و پرداخت متفاوت و تصاویر رنگارنگ کمترین انتقادات را به خود اختصاص داده است. کتاب «مثل امام رضا باش» با وجودی که جذابیت‌های فراوانی برای کودکان داشت اما نقدهایی را نیز به همراه داشته است. عنوان دستوری و طولانی بودن کتاب مهم‌ترین آن‌هاست. مهم‌ترین نقدهایی که به کتاب «عماد و کاروان غول ها» وارد است از یک طرف تصاویری است که بیشتر رنگ‌های تیره در آن‌ها به کار رفته و از طرف دیگر عنوان کتاب است. بیشترین نقد و ضعیف‌ترین ارزش‌یابی را کتاب «خانه پدری» به خود اختصاص داده است که جذابیت پایینی برای کودکان به همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


 
- آقاگل‌زاده، فردوس. (1379). «ویژگی‌های متون ادبی از دیدگاه زبان‌شناسی». مجموعه مقالات دانشگاه علامه طباطبایی. شماره 91. صص:1-12.
- تولان، مایکل. (1386). روایتشناسی (درآمدی زبان شناختی- انتقادی). ترجمه سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.
- شِرَت، ایون.(1387). فلسفه علوم اجتماعی قارهای. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
- فلیک، اووه.(1399). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.
- موسی پور، نعمت الله.(1381). «مبانی نظری الگوهای ارزش‌یابی آموزشی». فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی . شماره 23 و24.  صص: 119-143.
- مهر محمدی، محمود؛ امین خندقی، مسعود.(1388) «مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر». مطالعات تربیتی و روانشناسی. دوره 10. شماره 1. صص: 27-45.
- نوکاریزی، محسن؛ ضیغمی، مجید. (1392). «مقایسه میزان اهمیت ملاک‌های رایج انتخاب کتاب کودک برای والدین و کودکان در شهر مشهد». تحقیقات اطلاعرسانی و کتابهای عمومی. دوره 19. شماره 3.  صص:143-361.
- نیکوسخن، سودابه. (1391). « فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر ». شماره 8 . صص: 178-198.
- Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage Publications, Inc.
- Dunn, F. W. (1921). Interest Factors in Primary Reading Material. Contributions to Education, 113, 70-82.
- Gordon W. Allport(1954), The Nature of Prejudice, Cambridge, Mass.:Addison-Wesley Publishing Co., Inc.
- Holloway, I. & Todres, L. (2003), “The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence”, Qualitative Research, Vol. 3, No. 3, Pp. 345-357.
- Swayne Barthold, Lauren,(1987) Prejudice and understanding: Gadamer`s ontological hermeneutics, George Washington University.