مفهوم یابی در تمدن پژوهی؛ نقد روش شناختی کتاب «تمدن رضوی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مطالعات تمدن‌پژوهی در قلمرو علوم انسانی کشور از رونق چندانی برخوردار نیست؛ به ‌ویژه مسائل بسیاری وجود دارد که از زاویه رویکردهای مفهومی و روش‌شناختی پیرامون تمدن، نیازمند پژوهش است. از جمله این دست مسائل، مفهوم تمدن نوین اسلامی است. این مقاله به نقد پژوهشی کتاب تمدن رضوی می‌پردازد که می‌توان آن را در ذیل رویکردهای تمدن نوین اسلامی قرار داد؛ هرچند فاقد یک نگاه روش‌شناختی و علمی به مسئله است. پس از معرفی کتاب و سایر آثار نویسنده در این زمینه، به اهمیت مسئله تمدن نوین اسلامی اشاره شده و سپس به اجمال، اصول و مبانی نقد و تحلیل کتاب را بر می‌شمریم که شامل نگاه روش‌شناختی به مسئله و زاویه دید شاخصه‌های یک کتاب علمی پژوهشی است. تحلیل کتاب در دو قسمت نقد شکلی و نقد محتوایی با توجه به ابعاد امتیازات و کاستی‌ها دنبال و نشان داده می‌شود که با وجود امتیازاتی مثل طرح بحث تمدن نوین اسلامی، توجه به نقش تمدن‌سازی ائمه شیعی و انفعالی ندانستن نقش ائمه(ع) در تاریخ، اما دارای کاستی‌های ساختاری و روش‌شناختی است مانند: عدم تعیّن نظام مفهومی، نبود نظم منطقی، غیر استدلالی و غیر مستند بودن، پَرِشِ روش شناختی و فقدان جنبه تحلیلی. ضرورت تحلیل شبکه مفاهیم هم خانوادة تمدن، ضرورت ترسیم و تبیین فلسفه تاریخ از منظر شیعی، اهمیت نقد روشمند متون تمدن‌پژوهی، توجه به نقش نسبت علم دینی با تمدن نوین اسلامی، ضرورت نگاه روش‌شناختی به مسئله تمدن و پایبندی به لوازم و اقتضائات این دست مطالعات، بخشی از نتایجی است که این پژوهش در پایان بر آن تأکید می‌ورزد.

کلیدواژه‌ها


ـ باودن، برت؛ تیریاکیان، ادوارد؛ دباشی، حمید. (1395). راه ناهموار تمدن؛ هفت مقاله دربارة تمدن. گزینش محمد ملا عباسی. تهران: ترجمان علوم انسانی.
ـ بکر، کارل لوتوس و دنکاف، فردریک. (1384). سرگذشت تمدن. ترجمه علی محمد زهما. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ جمعی از نویسندگان. (1386). جستارهای نظری در باب تمدن. تدوین و تحقیق حبیب الله بابایی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ـ حسینی، سیّد حسین.(1390). مبادی دین پژوهی؛ چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: انتشارات آوای نور.
ـ  ــــــــــــــــــــ. (1395). تمدن پژوهی؛ مطالعات مفهومی تمدن اسلامی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
ـ  ــــــــــــــــــــ.  (1397 ب). از علم دینی تا توسعه فرهنگی در کرسیهای نظریه پردازی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
ـ  ــــــــــــــــــــ.  (1394). «اصول راهنمای تنظیم مقالات نقد». کارگاه پژوهشی متد نقد کتاب. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ مارکوزه، هربرت. (1388). انسان تک ساحتی. ترجمه محسن مویدی. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
ـ متولی امامی، سید محمد حسین. (1394). جستارهایی نظری در باب تمدن اسلامی. قم: نشر معارف.
ـ میرباقری، سید محمد مهدی. (1394). اندیشه تمدن نوین اسلامی. قم: انتشارات تمدن نوین اسلامی.
ـ نجفی، موسی. (1394). فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی. تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
ـ  ـــــــــــــ. (1390). تمدن برتر. اصفهان: نشر آرما.
ـ   ـــــــــــــ. (1396). تمدن رضوی؛ مولفههای تمدن ساز در مکتب سیاسی امام رضا g. اصفهان: نشر آرما.
 منابع اینترنتی 
ـ حسینی، سید حسین. (1397ج). «نقش تاریخی ائمه معصومینb؛ نگاه فلسفة تاریخی». خبرگزاری میزان. کدخبر: 486896.
ـ  ــــــــــــــــــــ. (1397 الف). «فلسفه را گِل آلود نکنیم؛ امکان و امتناع علم دینی». خبرگزاری طلیعه. کدخبر: 65346.