بررسی دگردیسی معرفتی مهدی اخوان ثالث در نگاه به مکتب رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مهدی اخوان ثالث، شاعر توانای معاصر، از معدود شاعرانی است که با دو رویکرد متفاوت درباره امام رضاg سخن گفته ‌است. مطالعۀ دفترهای شعری اخوان نشان می ‌دهد که وی در دهه‌های نخستین شاعری خود نگاه خوش‌بینانه ‌ای به ملزومات بیرونی و نمودهای اجتماعی مکتب رضوی ندارد؛ اما در اواخر دورۀ شاعری، این تلقی جای خود را به باور و فراتر از آن عشق و ارادت قلبی به مقام امام رضا g می ‌دهد. این دگردیسی در نظام فکری اخوان ثالث به عنوان یک شاعر برجسته و دگراندیش معاصر بسیار حائز اهمیت است و نشان می‌دهد که شعر دگراندیش معاصر نیز از تأثیرات اندیشۀ رضوی برکنار نمانده است. نظر به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر در پی تبیین چگونگی و چرایی این دگردیسی اعتقادی است؛ به عبارتی در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالیم که تغییر دیدگاه اعتقادی اخوان به جایگاه امام رضا g چگونه و به چه دلایلی رخ داده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. با مد نظر قرار ‌ دادن آرا برخی صاحب نظران و با تحلیل اشعار شاعر، نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که دگردیسی معرفتی اخوان بر اساس دو فرضیۀ «تکامل» و «تناقض» قابل تبیین است؛ بر اساس فرضیۀ «تکامل»، شاعر با تجدید نظر در مواضع پیشین خود، سیری تکاملی را تجربه کرده و با ارادت به ساحت رضوی، بُعد دینی اعتقادی اندیشه‌اش را به کمال رسانده و بر اساس فرضیۀ «تناقض»،  شاعر تا پایان عمر در حیرت و تناقض معرفتی به سر برده است.

کلیدواژه‌ها


ـ آجودانی، ماشاالله. (1393). یا مرگ یا تجدد؛ دفتری در شعر و ادب مشروطه. تهران:  نشر اختران.
ـ اخوان ثالث، مهدی.(1348). بهترینِ امید(برگزیده عقیده و  نثر و شعر). تهران: آگاه.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1373). حریم سایه های سبز 2 (مجموعه مقالات اخوان). زیر نظر مرتضی کاخی. تهران: زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1382). صدای حیرت بیدار؛ گفتگوهای اخوان. زیر نظر مرتضی کاخی. تهران: زمستان و مروارید.
ـ ـــــــــــــــــــ .( 1384). حریم سایه های سبز 1 (مجموعه مقالات اخوان). زیر نظر مرتضی کاخی. تهران: نشر زمستان و مروارید.
ـ ـــــــــــــــــــ .( 1388). ارغنون. تهران. زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1389الف). آخر شاهنامه. تهران: زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1389ب). تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. تهران: مروارید و زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1390الف). زمستان. تهران: زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1390ب).  سه کتاب (در حیاط کوچک پاییز در زندان، زندگی میگوید امّا باید زیست، دوزخ امّا سرد). تهران: زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1390ت). از این اوستا. تهران: زمستان.
ـ ـــــــــــــــــــ .(1393). سال دیگر ای دوست ای همسایه.  تهران: زمستان.
ـ پژوم، جعفر. (1381). نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث. تهران: سایه.
ـ حیدری، رسول. (1393). «تأملات فلسفی و هستی شناسانه در شعر مهدی اخوان ثالث». فصلنامه علمی-تخصّصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی. س 4 . ش 12. صص: 29-44.
ـ خرمشاهی، بهاءالدین. (1376). در خاطره شطّ. تهران: جاویدان.
ـ زرقانی، مهدی. (1383). چشم انداز شعر معاصر ایران. تهران: نشر ثالث.
ـ شفیعی کدکنی، محمدرضا (1390). با چراغ و آینه؛ در جستجوی ریشه های تحوّل شعر معاصر ایران. تهران: سخن.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ. (1391). حالات و مقامات م. امید. تهران: سخن.
ـ طاهباز، سیروس. (1370). دفترهای زمانه؛ بدرودی با مهدی اخوان ثالث و دیدار و شناخت م. امید. تهران: ناشر: گردآورنده.
ـ عظیمی، میلاد؛ طیّه، عاطفه. (1393). پیر پرنیان اندیش. تهران: سخن.