دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی و اولویت بندی مولفه های حضورگرایی کارکنان در آستان قدس رضوی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.362931.1805

حامد دهقانان؛ مهدی غفوری فرد


الگوی همبستگی اجتماعی در کلام امام رضا (ع) بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/farzv.2022.357427.1799

مرضیه محصص؛ محمد صدیقی اسکی


بررسی سندی حدیث رضویِ شرح صدر و واکاوی در دلالت آن برای اثبات قاعدۀ تسامح در ادله سنن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22034/farzv.2022.343836.1767

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی؛ سیده صدیقه اسلامی زیدانلو


کاربست الگوی نشانه شناختی ریفاتر در خوانش شعر "غریب الغرباء" از معروف عبدالمجید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22034/farzv.2023.365934.1811

عزت ملا ابراهیمی؛ مونا نادعلی


کاربست نظریه کنش‌های گفتار درگفتمان خداشناسی امام رضا(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/farzv.2023.356712.1796

علی اکبر نورسیده؛ علی باقری


اخلاق صلح در فرهنگ رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

10.22034/farzv.2023.371238.1826

محمد قربان زاده؛ سمیه سلیمانی


پدیدارشناسی کنش زیارت امام رضا (ع)؛ مطالعه موردی در زمستان 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

10.22034/farzv.2023.375928.1831

یحیی بوذری نژاد؛ محمدحسین جمال‌زاده؛ علی حاتم زاده


روش‌های تحکیم باور به معاد در سیره و سخن امام رضا(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

10.22034/farzv.2023.387009.1853

طاهره محقق؛ علی اله بداشتی


واکاوی سیاست های آستان قدس رضوی در حوزه گردشگری مذهبی و زیارت؛ از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1402

10.22034/farzv.2023.351980.1786

اعظم بقائی؛ حسین مهربانی فر