دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده درباره مناظرات امام رضا(ع) در فصلنامه فرهنگ رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.22034/farzv.2021.297180.1670

فاطمه حاجی اکبری؛ علیرضا حسینی


شیوه شناسی شبهه‌گری‌ قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مطالعه موردی استنادات به عیون اخبار الرضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/farzv.2022.339323.1760

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری؛ رضا حق پناه


سنتز پژوهی تبیین مناظرات رضوی با تحلیل جریان شناسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.338285.1758

سیدمحمد سیدکلان؛ بهنام صحرانورد


شناسایی و اولویت بندی مولفه های حضورگرایی کارکنان در آستان قدس رضوی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.362931.1805

حامد دهقانان؛ مهدی غفوری فرد


پژوهشی در رویکرد فقه الحدیثی اهل سنت به مرویات از امام رضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/farzv.2021.301478.1680

طاهره ناجی صدره؛ محسن نورائی


الگوی همبستگی اجتماعی در کلام امام رضا (ع) بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/farzv.2022.357427.1799

مرضیه محصص؛ محمد صدیقی اسکی