دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده درباره مناظرات امام رضا(ع) در فصلنامه فرهنگ رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.22034/farzv.2021.297180.1670

فاطمه حاجی اکبری؛ علیرضا حسینی


شیوه شناسی شبهه‌گری‌ قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مطالعه موردی استنادات به عیون اخبار الرضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/farzv.2022.339323.1760

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری؛ رضا حق پناه


فرایند شکل‌گیری انسان الگو در فرهنگ رضوی: مثالواره شهید قاسم سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.22034/farzv.2022.327687.1738

کریم خان محمدی


سنتز پژوهی تبیین مناظرات رضوی با تحلیل جریان شناسی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.338285.1758

سیدمحمد سیدکلان؛ بهنام صحرانورد


واکاویِ کارکردهای آیینِ پیاده‌رویِ پایان ماه صفر به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.326333.1735

علی صادقی منش


تجلی نگرش‌های شیعی در معماری و تزئینات رواق‌های حرم رضوی در دوران صفوی ‌ (با تکیه بر رواق حاتم خانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.335914.1754

محبوبه زمانی؛ امیر اکبری


بررسی اصول و روش‌های تربیت اخلاقی در روایات امام رضا(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.325646.1732

مرتضی قاسمی؛ رسول محمدجعفری؛ محمد‌حسن میرزامحمدی


بررسی تطبیقی مناظرات رضوی و دموکراسی گفت‌وگویی: امکان‌ کاربرد سیاست رضوی در دوران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.327192.1737

فرامرز میرزازاده احمدبیگلو


بررسی ظرفیت‌های زیست‌بوم‌گرایانۀ روایت‌هایِ پیرامونِ امام رضا (ع) از منظر مطالعات فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.336698.1756

هستی قادری سهی؛ مهیار علوی مقدم


تبیین و تحلیل الگوی ارتباطی «NLP» در سیره تربیتی امام رضا (علیهالسلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.335748.1751

طاهره محسنی


شناسایی و اولویت بندی مولفه های حضورگرایی کارکنان در آستان قدس رضوی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.362931.1805

حامد دهقانان؛ مهدی غفوری فرد