مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) با روش تحلیل محتوا
مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) با روش تحلیل محتوا

فاطمه ملک؛ زهره اخوان مقدم؛ ثریا قطبی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.125761

چکیده
  خودکنترلی توانایی فرد در کنترل ارادی فرایندهای درونی و برون‌دادهای رفتاری است و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازین شرع و آموزه‌های الهی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل مولفه‌های شناختی خودکنترلی ...  بیشتر