بررسی نیازهای زائران معلول در اماکن مذهبی (مطالعة موردی: حرم مطهر رضوی)
بررسی نیازهای زائران معلول در اماکن مذهبی (مطالعة موردی: حرم مطهر رضوی)

مهدی باصولی؛ سعیده درخش

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، ، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22034/farzv.2020.236874.1540

چکیده
  تمایل به حضور در اماکن مذهبی مختص گروه خاصی نبوده و همة افراد جامعه به زیارت و بهره گرفتن از فضای معنوی این اماکن تمایل دارند. این تمایل به صورت روزافزون در گروه‌های مختلف اجتماعی گسترش یافته است. معلولان ...  بیشتر