جایگاه محیط زیست و حقوق حیوانات در سیره رضوی
جایگاه محیط زیست و حقوق حیوانات در سیره رضوی

عبدالرضا فرهادیان

دوره 11، شماره 42 ، مرداد 1402، ، صفحه 123-147

https://doi.org/10.22034/farzv.2023.350970.1783

چکیده
  محیط زیست و حقوق حیوانات از موضوعات مهمی بوده که با توسعة زندگی شهرنشینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همواره محل بحث و نظر است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای تلاش ...  بیشتر
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، ، صفحه 127-150

چکیده
  یکی از مسائل و معماهای پیچیده در حوزة سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخلاق و سیاست است. جامعة بشری بدون سیاست و حکمرانی به ورطة هرج و مرج و ناامنی سقوط می‌کند و سیاست و حکمرانی و اقتضاهای قدرت سیاسی، اخلاق ...  بیشتر
تکاثر و تأثیر آن بر زندگی در سیرة رضوی
تکاثر و تأثیر آن بر زندگی در سیرة رضوی

محمد علی طاهری نژاد

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1393، ، صفحه 137-159

چکیده
  موضوع سرمایه و انباشتن آن در جامعة بشری ازجمله مشکلات ویرانگر در همة اعصار بوده است. امروزه به‌واسطة ابزارهای جدید، محاسبه‌های رایانه‌ای، ماشینی شدن ابزارهای تولید و مصرف، دامنة تخریب و تأثیرگذاری ...  بیشتر
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محمود اوغلی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، ، صفحه 8-31

چکیده
  این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را  در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دورة بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقولة ولایتعهدی و حضور امام(ع) ...  بیشتر
سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیرة رضوی
سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیرة رضوی

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ معصومه حمیدی پور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، ، صفحه 142-168

چکیده
  کودکان سرمایه­های انسانی هر جامعه هستند که تربیت و حمایت از آنان ضرورت دارد. از‌این‌رو شارع و به تبع آن قانون‌گذار ایران سازوکارهای حمایتی ویژه­ای به‌منظور حمایت از حیات، حقوق اساسی و نحوة تربیت ...  بیشتر