مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا (ع) (مطالعۀ موردی: ماجرای ولایت‌عهدی)
مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا (ع) (مطالعۀ موردی: ماجرای ولایت‌عهدی)

شهاب الدین وحیدی مهرجردی؛ محمدصادق آب پیکر

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1401، ، صفحه 117-145

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.317043.1713

چکیده
  مدیر موفق کسی است که در مواجهه با بحران، از موقعیت‌ها بهترین و سریع‌ترین بهره را  ببرد. یک مدیر بحران راه حل معقولی برای برطرف کردن شرایط غیرعادی در بازگشت به منافع و ارزش‌های اساسی تامین می‌کند. ...  بیشتر