تولیت آستانه‌ حضرت شاه‌چراغ(ع) در اسناد و نسخ خطی (با استناد به نسخ خطی دیوان میرزا احمدمتولی باشی، وقف نامه‌ حبیب‌الله شریفی، طومار استشهاد سادات دشتکی)
تولیت آستانه‌ حضرت شاه‌چراغ(ع) در اسناد و نسخ خطی (با استناد به نسخ خطی دیوان میرزا احمدمتولی باشی، وقف نامه‌ حبیب‌الله شریفی، طومار استشهاد سادات دشتکی)

محمدرضا ضیا؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 9-34

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.129230

چکیده
  میرزا احمد متولی باشی متخلص به «روشن» از شعرای گمنام عهد قاجاری است که مدتی منصب تولیت آستان حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه‌چراغ (ع) را عهده‌دار بوده است. اهمیت این بقعۀ متبرکه و به‌ تبع آن منصب تولیت ...  بیشتر