نویسنده = ������������ ����������
الگوی پیوست نگاری فرهنگیِ مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی؛ مشهد مال

دوره 10، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 151-180

10.22034/farzv.2021.264637.1601

رخشاد حجازی؛ سید محمد حسینی؛ سید علی جوزی؛ سید محمود هاشمی