بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازۀ زمانی 57-77 (نمونۀ موردی: حرم رضوی)
بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازۀ زمانی 57-77 (نمونۀ موردی: حرم رضوی)

رقیه ثبات ثانی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ شهریار شقاقی؛ احد نژاد ابراهیمی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1400، ، صفحه 155-197

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.260904.1590

چکیده
  یکی از شاهکارهای معماری بناهای مذهبی مربوط به معماری ایرانی اسلامی حرم رضوی است که طی دوره‌های تاریخی و با توجه به شرایط اجتماعی سیاسی شکل گرفته است. این مقاله ضمن بررسی کالبدی و معنایی معماری شکل گرفته ...  بیشتر