نویسنده = �������� ���������� ��������
بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازۀ زمانی 57-77 (نمونۀ موردی: حرم رضوی)

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 155-197

10.22034/farzv.2021.260904.1590

رقیه ثبات ثانی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ شهریار شقاقی؛ احد نژاد ابراهیمی