نقش زیارت حرم امام رضا (ع) در کیفیت زندگی
نقش زیارت حرم امام رضا (ع) در کیفیت زندگی

یزدان شیرمحمدی؛ اکبر بهمنی؛ مژگان مستان راد

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، ، صفحه 91-122

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.244482.1557

چکیده
  در این پژوهش به بررسی اثر تجربه سازنده زیارت بر مزایای سفر مذهبی زیارتی به واسطه آرامش ذهن، فرار از تجربیات، تجربه منحصر در زمان زیارت، تجربیات تعاملی و تصویر برند پرداخته ‌شده است. تصویر برند مجموعه ...  بیشتر