تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیره امام رضا (ع)
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیره امام رضا (ع)

حبیب الله تقی پور سهل آبادی؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان؛ محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، ، صفحه 63-89

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.239971.1547

چکیده
  هدف این مقاله تدوین و ارائه ساختار فعالیت‌های فوق برنامه مدارس با تاکید بر سیره و روش تربیتی امام رضا (ع) است. روش مطالعه، تحلیل محتواست و جامعه پژوهش شامل پژوهشگران و استادان دانشگاهی خبره در حوزه آموزش ...  بیشتر