نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
سیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام‎ رضا (علیه‎ السلام) در مناظره با اصحاب ادیان ومذاهب

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 183-213

10.22034/farzv.2019.87191

ولی الله نقی پورفر؛ عبد الرضا زاهدی؛ یعقوب فتحی