طراحی محتوایی و ساختاری پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکة شیعه
طراحی محتوایی و ساختاری پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکة شیعه

مسلم علی‌مهدی؛ مهدی منتظرقائم

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1394، ، صفحه 87-124

چکیده
  امروزه با فراگیری فناوری‌های نوین ارتباطی ازجمله اینترنت، بسیاری از افراد پاسخ برخی از نیازهای خود مانند نیازهای مذهبی را با استفاده از این ابزار رسانه‌ای پی‌جویی می‌کنند. از مواردی که در این بستر ...  بیشتر