ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه (مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)
ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه (مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)

سلمان سالاری؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان؛ سعید مرتضوی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1400، ، صفحه 33-63

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.261423.1593

چکیده
  وقف به عنوان یک سنت حسنه از قدیم در ایران مورد توجه بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌شناسی داده‌بنیاد، به ارائه مدل حکمرانی سازمانی برای آستان قدس رضوی، بزرگترین سازمان موقوفه ایرانی و یکی از ...  بیشتر