نویسنده = ������������������ ������������
ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه (مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 33-63

10.22034/farzv.2021.261423.1593

سلمان سالاری؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان؛ سعید مرتضوی