نویسنده = ������������ ��������
موضع امام رضا(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در زمان عباسیان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 26-57

جلال درخشه؛ سید محمد مهدی حسینی فائق


سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعۀ موردی ولایتعهدی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 7-31

جلال درخشه؛ سید محمد مهدی حسینی فائق