دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 6-250