دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1396، صفحه 6-254 
بازشناسی آموزه‌های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن‌ها در عصر حاضر

صفحه 69-104

محمد‌حسن میرزامحمدی؛ فاطمه جهانی جوانمردی؛ محمد نوروزی


واکاوی مضمونی حجاج‌های کلامی در پرتو آموزه‌های رضوی

صفحه 189-222

فرشته معتمد لنگرودی؛ مرضیه محصص؛ فاطمه اکبری زاده؛ زهرا قاسم نژاد


خصوصیات مدیران شایسته در سیرۀ رضوی

صفحه 223-254

احمدرضا شاه علی؛ محمدمهدی دوالی