دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 5-224 
4. انقلاب خاموش رضوی؛ فرایندها و سازوکارها

صفحه 95-116

محمدرضا دهشیری؛ علی تاش شمس آبادی


5. خوانش رابطۀ بینامتنی شعر رضوی معاصر و قرآن کریم

صفحه 117-144

فرنگیس شاهرخی شهرکی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ اسماعیل صادقی


7. شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)

صفحه 179-215

مصطفی احمدی فر؛ حمید حسین نژاد محمد آبادی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ رضا حق پناه