دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1393 
2. نشانه‌شناسی حدیث شریف سلسلة‌الذهب

صفحه 33-52

محمدکاظم فرقانی اله آبادی؛ محمد آقائی؛ محمدرضا فتحی مهر