دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 7-260 
4. آرمان شهر اسلامی از منظر امام رضا(ع)

صفحه 99-132

مصطفی اسفندیاری؛ مصطفی مهدوی آرا؛ علی رضا نادریان لایین؛ صدیقه یوسفی چوبینی


6. نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع)

صفحه 165-192

یاسر اسماعیل زاده امامقلی؛ فهیمه شبان زاده