دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1392 
6. آرایه‌های بدیعی صحیفة‌الرضا

صفحه 148-179

مصطفی اسفندیاری؛ حمید عباس زاده؛ علی رضا نادریان لایین