دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1392 
4. واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)

صفحه 88-134

محمود کریمی؛ ابوالفضل کاظمی؛ محسن دیمه کار گراب