دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1401 
تحلیل انتقادی از دیدگاه ابن تیمیه در منزلت علمی‌‌امام رضا (ع)

صفحه 59-78

10.22034/farzv.2021.291701.1661

مرتضی میرزایی؛ صفدر رجب زاده؛ محمد علی وطن دوست؛ حمزه علی بهرامی