دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1400، صفحه 9-236