دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1399، صفحه 9-205 
6. مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان های مشروعیت سیاسی دستگاه خلافت

صفحه 155-184

10.22034/farzv.2020.120014

یحیی میرحسینی؛ علی محمد میرجلیلی؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ احمد زارع زردینی؛ زهرا هاشمی