دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، دی 1398، صفحه 9-228 
روش‌شناسی تفسیر آیات متشابه در روایات رضوی

صفحه 111-134

10.22034/farzv.2019.101660

علی نصیری؛ محمد حسین نصیری؛ حمید کریمی؛ محمد رضا ملکی دیزینی


قدرت نرم در سیرۀ رضوی

صفحه 187-217

10.22034/farzv.2019.101664

ناصر جمالزاده؛ حامد کیانی مجاهد؛ محمد حکیمی