دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 9-230