دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش و مأموریت مرمت بافت تاریخی حرم مطهر حضرت رضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.22034/farzv.2022.320457.1722

امین اله طلائی؛ فریبرز دولت آبادی؛ کاوه بذرافکن


فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده درباره مناظرات امام رضا(ع) در فصلنامه فرهنگ رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

10.22034/farzv.2021.297180.1670

فاطمه حاجی اکبری؛ علیرضا حسینی


شیوه شناسی شبهه‌گری‌ قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه؛ مطالعه موردی استنادات به عیون اخبار الرضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/farzv.2022.339323.1760

البرز محقق گرفمی؛ سید علی دلبری؛ رضا حق پناه


راهبردهای فرهنگی امام رضا(ع) در نیل به وحدت اسلامی در دوران ولایتعهدی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.22034/farzv.2022.86195.1163

سید علاالدین شاهرخی


فرایند شکل‌گیری انسان الگو در فرهنگ رضوی: مثالواره شهید قاسم سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

10.22034/farzv.2022.327687.1738

کریم خان محمدی


ترویج فرهنگ گفتگو و نقش آن در جوامع دینی با الهام از سیره رضوی؛ضرورت ها و بایسته ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22034/farzv.2022.319385.1718

محسن پرویش؛ یعقوب تابش


تبیین سیمای امام رضا (ع) بر مبنای تحلیل محتوایی روایت های رضوی (مورد پژوهانه: کتاب منتهی الآمال حاج شیخ عباس قمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/farzv.2021.302473.1686

علی اکبر محسنی؛ فرشته جمشیدی


الگوی مواجهۀ امام کاظم (ع) با تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/farzv.2022.316342.1710

مرتضی نجفی؛ علی باقی نصر آبادی


خوانش قصّه‌های کودک و نوجوان رضوی مرتضی دانشمند بر پایۀ نظریۀ لیپمن (مجموعۀ ‌قصّه‌های مهمان امام رضا (ع) و آفتاب خراسان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/farzv.2022.302381.1685

خلیل بیگ‌زاده؛ فرحناز حیدری‌نسب


مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا (ع) (مطالعۀ موردی: ماجرای ولایت‌عهدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/farzv.2022.317043.1713

شهاب الدین وحیدی مهرجردی؛ محمدصادق آب پیکر