نویسنده = عفت عباسی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیره امام رضا (ع)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1400، صفحه 63-89

10.22034/farzv.2021.239971.1547

حبیب الله تقی پور سهل آبادی؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان؛ محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور