نویسنده = ���������� ����������
الگوی مواجهۀ امام کاظم (ع) با تهدیدهای نرم سیاسی فرهنگی

دوره 10، شماره 39، آبان 1401، صفحه 63-92

10.22034/farzv.2022.316342.1710

مرتضی نجفی؛ علی باقی نصر آبادی


بازشناسی فرایندهای مدیریت فرهنگی امام رضا(ع)

دوره 8، شماره 30، شهریور 1399، صفحه 57-81

10.22034/farzv.2020.113310

مرتضی نجفی؛ علی باقی نصر آبادی