نویسنده = ���������� ������������
برهان‌های اثبات وجود خدا در مناظره‌های امام رضا(ع) در مرو

دوره 3، شماره 11، آذر 1394، صفحه 39-76

مرتضی حسینی شاهرودی؛ معصومه رودی


مقایسة اهداف مبارزاتی امام رضا(ع) و انبیای الهی

دوره 3، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 153-196

معصومه رودی؛ مرتضی حسینی‌شاهرودی