نویسنده = محمود آقاخانی بیژنی
سیره و فرهنگ رضوی؛ مبنای ادب پایداری

دوره 6، شماره 24، دی 1397، صفحه 127-155

محمود آقاخانی بیژنی؛ اسماعیل صادقی؛ زهره خوانساری؛ اسحاق طغیانی