نویسنده = محمد نوروزی
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی آموزه‌های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن‌ها در عصر حاضر

دوره 5، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 69-104

محمد‌حسن میرزامحمدی؛ فاطمه جهانی جوانمردی؛ محمد نوروزی


2. تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب ولایت‌پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 163-195

محمد نوروزی؛ فاطمه جهانی جوانمردی؛ مهدی سبحانی‌نژاد