نویسنده = علیرضا نادریان لایین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وتحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا وامام سجاد(ع)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1396، صفحه 41-72

مصطفی اسفندیاری (فقیه)؛ حسین ناظری؛ علیرضا نادریان لایین


2. محسنات لفظی در کلام امام رضا و امام سجاد(ع)

دوره 3، شماره 9، بهار 1394، صفحه 125-152

مصطفی اسفندیاری (فقیه)؛ حسن عبداللهی؛ علیرضا نادریان لایین